CCC HOH FUK TONG COLLEGE HKEAA


考场列表 / ACT考场

所在省市:HONG KONG 、 HONG KONG
考场代码:866830

中文名称中華基督教會何福堂書院

详细地址新界屯門新墟青山公路28號

电话 24596354

传真24572648

邮箱hft-mail@hftc.edu.hk

网址 www.hftc.edu.hk

周边住宿:香港黄金海岸酒店   地址:新界屯门黄金海岸青山公路1号(黄金海岸沙滩旁) 距离2.92公里